Project news
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 129 common:people_all_forms
    
Новини

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Date: 14 січня 2019 о 15:17

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         загальними зборами трудового колективу

                                                                         Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

                                                                         /протокол № 2 від 31.08.2018 року/

                                                                         Директор школи                               В.Галушко   

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів розроблені відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України №455 від 20.12.1993 року, із змінами. Внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №73 від 10.04.2000 року.

1.2. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей. Професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

1.3. В закладі загальної середньої освіти трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу.

1.4. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.5. Ці правила поширюються на всіх працівників Карилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.6. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній трудовий розпорядок в закладі загальної середньої освіти.

1.7. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує директор школи в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

2.2. При прийнятті на роботу директор зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

- подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

- пред’явлення паспорта;

- ідентифікаційного кода;

- чорнобильського посвідчення;

- диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

- військовослужбовці пред’являють військовий квиток.

            Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором школи і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в школу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в закладі загальної середньої освіти.

            При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством (пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 року №73).

            2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності. Затвердженого наказом Міносвіти України від 05 серпня 1993 року №293.

            2.4. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

            2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом директора школи, який оголошується працівнику під розписку.

            2.6. На осіб, які пропрацюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

            На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця умова є основною.

            Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року №58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у закладі загальної середньої освіти. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора шкли. 

            2.7. Приймаючи працівника, або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор школи зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії. Гігієни праці та протипожежної безпеки (Ознайомлення проводити у письмовій формі).

2.8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством. 

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи директора школи допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

            Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

            2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом директора школи.

            2.11. Директор школи зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 

            3.1. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

            3.2. Працівники школи зобов’язані:

            а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту школи і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

            б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

            в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей бережливе ставлення до майна школи;

            г) в установлені строки проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

            3.3. Педагогічні працівники школи повинні:

            а) забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів;

            б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

            в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

            г) готувати учнів д свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

            д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати честь та гідність дитини, учня;

            е) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

            є) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

            3.4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями закладу загальної середньої освіти, правилами внутрішнього розпорядку школи.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ ДИРЕКТОРА

            4.1. Директор школи зобов’язаний:

            а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

            б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити д їх відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

            в) удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу загальної середньої освіти;

            г) сприяти професійній підготовці педагогічних кадрів, їх атестації, правовому навчанню як у своєму закладі, так і відповідно до угод в інших закладах;

            д) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження у наступному навчальному році;

            е) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу загальної середньої освіти відповідно до графіка відпусток;

            є) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

            ж) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

            з) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників школи, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

            и) організувати гаряче харчування учнів;  

            і) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан освітнього процесу;

            ї) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників та учнів школи.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

            5.1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні початок щоденної роботи (зміни) визначається:

- для чергового технічного працівника               - з 800 до 1400

                                                                                   з 1400 до 2000

- для чергового педагогічного працівника

  та працівника адмінперсоналу                           - о 815  

- для педагогічних працівників                            - за 15 хв. до початку уроку (занять)

- для технічних працівників                                 - о 900

- для спеціалістів (бібліотекар, медична

   сестра, секретар-друкарка, лаборант)               - о 900

- для практичного психолога                                - о 900

- для вчителя-логопеда                                          - о 900

- для педагога-організатора                                   - о 900

- для асистента вчителя                                         - за 15 хв. до початку уроку

            5.2. Визначити час завершення робочого дня (із одногодинною обідньою перервою) для обслуговуючого і технічного персоналу - 1800

            5.3. Встановити для адміністративного персоналу ненормований робочий день із обов’язковою реєстрацією часу початку та закінчення роботи у Книзі відпрацьованого робочого часу (згідно графіка).

            5.4. Вважати основною вимогою до всіх працівників закладу загальної середньої освіти доповідати черговому адміністратору про всі випадки, щ трапилися у школі на протязі дня.

            5.5. Зобов’язати вчителів, які проводять уроки, супроводжувати учнів класу до їдальні, а з останніх уроків до виходу зі школи, забезпечуючи тим самим порядок і дисципліну.       

            5.6. Зобов’язати класних керівників, вчителів-предметників подавати щоденні відомості черговому адміністратору про відвідування учнями школи, запізнень на уроки, порушення дисципліни тощо.

            5.7. Вважати обов’язковою реєстрацію у Книзі відпрацьованого робочого часу фактичного початку й закінчення роботи всіх працівників школи в канікулярний період.

            5.8. В межах робочого дня педагогічні працівники школи повинні вести всі види навчально-виховної та навчально-методичної роботи відповідно до посади, навчального плану та плану роботи школи на навчальний рік.

            5.9. При відсутності педагога або іншого працівника школи керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи іншим працівником.

            5.10. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні допускається лише у виняткових випадках за згодою працівника, за письмовим наказом директора школи. Робота у вихідний чи святковий день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку в канікулярний період.

            5.11. Директор школи залучає педагогічних працівників до чергування у закладі. Графік чергування і його тривалість складає заступник з виховної роботи, а затверджує директор школи за погодженням з педагогічним колективом та профспілковим комітетом.

            5.12. Чергування у вихідні та святкові дні проводиться обслуговуючим персоналом школи згідно графіка, складеного заступником з адміністративно-господарської роботи, затвердженого директором школи і погодженим із профспілковим комітетом. За чергування у вихідні та святкові дні надається день відпочинку в переддень чергування.

            5.13. Забороняється залучати у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні та святкові дні без їх згоди.

            5.14. Під час канікул, щ не збігаються із черговою відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

            5.15. Графік надання щорічних відпусток погоджується із профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

            5.16. Надання відпустки директору школи оформляється наказом начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради, а іншим працівникам – наказом директора школи. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника та згідно чинного законодавства. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

            5.17. Педагогічним працівникам забороняється:

            а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

            б) подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

            в) передоручати виконання трудових обов’язків.

            5.18. Забороняється в робочий час:

            а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

            б) відволікати працівників школи від виконання професійних обов’язків, а також учнів, за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

            6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені чинним законодавством.

            6.2. За досягнення високих показників у навчанні та вихованні учнів, педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

            6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів школи. Таким працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.

            6.4. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу школи і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

            7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

            а) догана (накладає директор школи);

            б) звільнення.

            Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пп.3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

            7.2. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах школи – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу у школі.

            7.3. До застосування дисциплінарного стягнення директор шкли повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

            7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

            7.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

            7.6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

            7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким. Що не мав дисциплінарного стягнення.

            7.8. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

            7.9. Директор школи має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Comments:
Only authorized users can leave comments.